Mé články

 • Výkon funkce s péčí řádného hospodáře

  Výkon funkce s péčí řádného hospodáře

  Dle ust. § 159 NOZ je volený orgán právnické osoby nebo jeho každý člen povinen při výkonu funkce si počínat s péčí řádného hospodáře. Zákon tu vytváří princip profesionální správy a řízení právnické osoby. Volený orgán nebo jeho člen má při výkonu funkce jistý, zákonem stanovený rozsah povinností, který lze označit jako souhrn povinností vztahujících […]

 • Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce (diskvalifikace)

  Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce (diskvalifikace)

  Rozhodne-li insolvenční soud o tom, že obchodní korporace je v úpadku (§ 136 InsZ), zahájí ex officio i řízení o vyloučení členů statutárního orgánu upadnuvší korporace z výkonu funkce člena statutárního orgánu. Z § 63 odst. 1 ZOK plyne, že v průběhu insolvenčního řízení insolvenční soud i bez návrhu rozhodne, že z důvodů podle § […]

 • Oznamovací povinnost členů statutárních orgánů

  Oznamovací povinnost členů statutárních orgánů

  Podle ust. § 46 zákona o obchodních korporacích (ZOK) členem orgánu obchodní korporace nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Překážky provozování živnosti upravuje § 8 živnostenského zákona. Podle ust. § 46 odst. 2 ZOK kdo se má […]

 • Podíl, kmenový list, akcie

  Podíl, kmenový list, akcie

  Podíl a kmenový list Podíl a kmenový list je vyjádření účasti společníka ve společnosti s ručením omezením. Společnost s ručením omezeným je společností, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí společně a nerozdílně za dluhy společnosti do výše, v jaké nesplatili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, […]

 • Povinnost statutárního orgánu podat na společnost insolvenční návrh

  Povinnost statutárního orgánu podat na společnost insolvenční návrh

  Dle ust. § 98 insolvenčního zákona (IZ) je statutární orgán je povinen podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, je-li právnická osoba ve stavu úpadku podle § 3 insolvenčního zákona. Pokud statutární orgán tuto povinnost nesplní, odpovídá věřitelům za škodu, která jim tím vznikla, ledaže prokáže, že škodu nezavinil. Porušili-li povinnost podat insolvenční návrh dva nebo […]